جدول هزینه ها - rezaramezani
قیمت ها

جدول هزینه

برنامه تمرینی

هزارتومان150

/ ماهانه
 • برنامه ورزشی
 • آموزش
 • مشاوره
 • ,
 • ,
 • ,

12ماهه /برنامه غذایی

هزارتومان1700

/ 12ماهانه
 • برنامه غذایی
 • آموزش
 • مشاوره
 • ,
 • ,
 • ,

12ماهه /برنامه تمرینی

هزارتومان1700

/ 12ماهانه
 • برنامه ورزشی
 • آموزش
 • مشاوره
 • ,
 • ,
 • ,

12ماهه /برنامه مکمل

هزارتومان1000

/ 12ماهانه
 • برنامه مکمل
 • آموزش
 • مشاوره
 • ,
 • ,
 • ,

برنامه غذایی

هزارتومان150

/ ماهانه
 • برنامه غذایی
 • آموزش
 • مشاوره
 • ,
 • ,
 • ,

6ماهه /برنامه غذایی

هزارتومان800

/ 6ماهانه
 • برنامه غذایی
 • آموزش
 • مشاوره
 • ,
 • ,
 • ,

6ماهه /برنامه تمرینی

هزارتومان800

/ 6ماهانه
 • برنامه ورزشی
 • آموزش
 • مشاوره
 • ,
 • ,
 • ,

6ماهه /برنامه مکمل

هزارتومان500

/ 6ماهانه
 • برنامه مکمل
 • آموزش
 • مشاوره
 • ,
 • ,
 • ,

برنامه مکمل

هزارتومان100

/ ماهانه
 • برنامه مکمل
 • آموزش
 • مشاوره
 • ,
 • ,
 • ,

3ماهه /برنامه غذایی

هزارتومان450

/ 3ماهانه
 • برنامه غذایی
 • آموزش
 • مشاوره
 • ,
 • ,
 • ,

3ماهه /برنامه تمرینی

هزارتومان450

/ 3ماهانه
 • برنامه ورزشی
 • آموزش
 • مشاوره
 • ,
 • ,
 • ,

3ماهه /برنامه مکمل

هزارتومان300

/ 3ماهانه
 • برنامه مکمل
 • آموزش
 • مشاوره
 • ,
 • ,
 • ,